Klientów, któ­rzy doświad­czyli efek­tów tera­pii este­tycz­nej japoń­ski Cosmo­Li­fting lub innych wyko­ny­wa­nych tera­pii Soren­sen­si­stemTM przez naszych terapeutów, zapra­szamy na warsz­taty z japoń­skiego auto-CosmoLiftingu. Pod­czas spo­tka­nia uczymy się jak w efek­tywny spo­sób wyko­nać sobie zabieg liftin­gu­jący i jak codzien­nie korzy­sta­jąc z natu­ral­nych kosme­ty­ków, wspie­rać zdro­wie i urodę. Warsz­tat trwa 3 godziny (z prze­rwą kawową). Ter­miny warsz­ta­tów usta­lamy indy­wi­du­al­nie w zależ­no­ści od potrzeb grupy.